Les persones que formen part de la candidatura CUP-ALL es comprometen a respectar el següent CODI ÈTIC i fonamenten la seva acció política en la defensa dels valors socials, dels drets de les persones, feministes, d’igualtat i ecologistes, de radicalitat democràtica i de la República Catalana.

LA CANDIDATURA

 1. Assemblearisme
  Els posicionaments i línies d’acció de la CUP-ALL es decidiran de forma assembleària, i s’habilitaran els canals de participació oberts a la ciutadania per discutir les qüestions més rellevants de l’acció institucional.
  Els càrrecs electes que en algun moment del mandat no compleixin les decisions de l’assemblea seran revocats de manera immediata.
 2. Respecte per la dignitat de les persones
  Aquelles persones que formin part de CUP-ALL i que donin mostres de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els Drets Humans o els drets de les persones treballadores seran expulsades del grup i, en el cas que fossin càrrecs electes, cessades de manera immediata.
 3. Independència econòmica
  La candidatura no sol·licitarà cap crèdit bancari per finançar-se ni per sufragar la campanya electoral. El compte bancari del grup municipal s’obrirà en una banca ètica.
 4. Responsabilitat social i mediambiental
  En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura CUP-ALL prioritzarà l’ús de béns i serveis basats en criteris ètics i responsabilitat des del punt de vista de la sostenibilitat.
 5. Retiment de comptes
  Almenys una vegada a l’any es realitzarà una reunió oberta a tota la ciutadania per retre comptes de la feina feta, on s’aprofitarà per fer públics els ingressos i despeses del grup municipal CUP-ALL i es decidirà la destinació de l’excedent dedicat a organitzacions socials.
 6. Transparència
  El grup municipal CUP-ALL es compromet a fer pública la seva agenda de reunions i trobades

ELS CÀRRECS ELECTES

 1. Limitació de mandats
  Les persones que resultin elegides per ocupar un càrrec públic tindran una limitació màxima de vuit anys.
 2. Limitació de retribucions
  La retribució neta màxima dels càrrecs electes o càrrecs de confiança en el cas de tenir dedicació exclusiva serà de 2.5 vegades el SMI.
  En el cas que de la retribució establerta hi hagi un excedent, a l’inici del mandat l’assemblea de CUP-ALL decidirà quina part d’aquest es destinarà a organitzacions socials. De l’altre excedent el regidor o regidora decidirà la seva destinació, tenint en compte que no acabarà revertint en una mateixa o en projectes aliens als principis de CUP-ALL.
  En cas que es percebin indemnitzacions per assistència a reunions (sense dedicació parcial o exclusiva) es regiran per la mateixa fórmula expressada en el punt anterior.
 3. Limitació de càrrecs
  Les regidores i els regidors de la candidatura no tindran duplicitat de càrrecs en altres institucions, tret d’aquelles que en derivin directament de l’activitat municipal.
 4. Lluita contra la corrupció
  Les persones de la candidatura CUP-ALL es comprometen a no acceptar regals o privilegis que puguin rebre per la seva condició de càrrecs electes i que puguin suposar un tracte de favor.